ഭാരത സംസ്കാരം- BY ബേസിൽ ജോസ്

5,272 Views

നമ്മുടെ ഭാരതം നമ്മുടെ സംസ്കാരം
ഭാഗം 1

ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തെ വ്യക്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ ശ്രമിക്കു ന്നത്. ഇതെഴുതാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം ചില ഹൈന്ദവ സഹോദരൻമാർ ഹൈനവ പാരമ്പര്യത്തെ പുകഴ്ത്തിയും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്ക്രിതിയെ നശിപ്പിച്ചു എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. അതിനൊരു മറുപടി എഴുതണമെന്ന് ചില സഹോദരൻമാര നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉദ്യമം. ഈ വിഷയത്തിൽ അറിവ് തികഞ്ഞവനല്ല പോരായ്മകൾ മനസിലാക്കിക്കൊണ്ടു തന്നെയുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമം. സ്വാമി ധർമതീർത്ഥ മഹാരാജ് എഴുതിയ ഹൈന്ദവ ദുഷ്പ്രഭുതാ ചരിത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥവും ഡോ. ബി. ആർ. അംബേദ്ക്കറുടെ ജതികൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥവും ഇതിന് ആധാരമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമെ പറയട്ടെ.

ഏകദേശം 5000 വർഷത്തെ പരമ്പര്യം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാരത സംസ്ക്കാരത്തെ 10000 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം ആക്കി മാറ്റാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. (മാത്യഭൂമി വരാന്തപ്പതിപ്പ് അര മണിക്കൂർ മുൻപെ പുറപ്പെട്ടതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ) ഇനി വേണമെങ്കിൽ 20000 ആക്കാം.

പ്രസിദ്ധരായ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത ദ്രാവിഡർ ആര്യൻമാർ മംഗോളിയർ സൈത്യർ എന്നിവർ കലർന്നുണ്ടായ ഒരു സമൂഹം ആണ്. ഭാരതം എന്ന ഈ ഭൂവിഭാഗം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ മനുഷ്യരും ഉണ്ടായി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ മൗഢൃം ആണല്ലൊ. ആദിമ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന മദ്ധ്യപൂർവ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഭാരതമെന്ന ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടന്ന് വന്നത്. ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകൾക്കനുസരിച്ച് ആദ്യം എത്തിച്ചേരന്നവരാണ് ദ്രാവിഡർ. അങ്ങനെ അവർ ഭാരതത്തിന്റെ ആദിമ വാസികളായി. ദ്രാവിഡർ രണ്ട് വിഭാഗമായി വേർതിരിയപ്പെട്ടു കാട്ടിൽ മാത്രം വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആദിവാസികളും കുറച്ച് കൂടി സംസ്ക്കാരിക അഭിവൃദ്ധി നേടിയ ദ്രാവിഡരും. തുടർന്ന് ആര്യൻമാരും മംഗോളിയരും സൈത്യരും വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു. ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായി മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. പരസ്പരം ആവോളും യുദ്ധം നടത്തി തളർന്ന് അവർ നല്ല അയൽക്കാരായി ചിലപ്പോഴെക്കെ ഇടകലർന്നും പാർക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

1922 ൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ പഞ്ചാബിലെ രവി നദിയുടെ തീരത്ത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും സിന്ധു നദീതീരത്ത് മോഹൻജെദാരോവിലും നിന്നും കണ്ടെടുത്തത് മഹത്തായ ഒരു സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടം BC 2500 ആയിരിക്കാം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സംസ്ക്കാരത്തെക്കുറിച്ചൊ ജനതയെക്കുറിച്ചൊ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊ പുരാണങ്ങളിലൊ സൂചനകളില്ല. ആര്യൻമാർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് സിന്ദു ഗംഗാനദീതടങ്ങളിൽ ദ്രാവിഡരുടെ പുരാതന സംസ്ക്കാരം നില നിന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അത് ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്യം. ആര്യൻമാരുടെ ഭാഷയായ സംസ്കൃതം ഭാരതത്തിന്റെ ആദിമ ഭാഷയെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുരാതന ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് തമിഴ്. തെലുങ്കും കന്നടയുമെല്ലാം സംസ്കൃതത്തിനേക്കാളും പഴയത് തന്നെ.

എന്നാൽ ആര്യൻമാർ സംസ്കാരികമായി അത്രയൊന്നും പുരോഗമിച്ചീടില്ലാത്ത ഇടയജാതിയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവർ അശ്വാരൂഡരും യുദ്ധ നൈപുണ്യരും ആയിരുന്നു. അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സമാധാന കാംഷികളായ ദ്രാവിഡരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ദ്രാവിഡർക്ക് ഉറപ്പുള്ള നഗരങ്ങളും കോട്ടകളും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴായി യുദ്ധത്തിൽ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ ദേവൻമാരായ ഇന്ദ്രൻ വരുൺ അഗ്നി കാറ്റ് മുതലായ പ്രകൃതി ശക്തി കളോട് നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനകൾ ഋക് വേദങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. ആര്യൻമാർ ക്രൂരൻമാരും തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മാത്രം വിചാരമുള്ളവരുമായിരുന്നു. അവർ ദ്രാവിഡരെ അഭിസംഭോദന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദസ്വുകൾ എന്നാണ്. ദ്രാവിഡരോടുള്ള കടുത്ത എതിർപ്പ് കൊണ്ട് അവരെ അസുരൻമാരെന്നും രാക്ഷസൻമാരെന്നും വാനരൻമാരെന്നും ഒക്കെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിളിച്ചീടുണ്ട്.

ആര്യൻമാർ ഭാരതത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവിടെ സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ഒരു ജനത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്യമാണ്.

നമ്മുടെ ഭാരതം നമ്മുടെ സംസ്കാരം
ഭാഗം 2

ഞാൻ ഇന്നലെ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ ആര്യൻ കുടിയേറ്റത്തെ ചില ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ എതിർക്കുകയും. അത് ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാർ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ആര്യൻ കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി എഴുതണം എന്ന് കരുതുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹുറു എഴുതുന്നു. ” ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന നാഗരികതയെക്കുറിച്ചും ദ്രാവിഡൻമാരെക്കുറിച്ചും ആര്യൻമാരുടെ വരവിനെക്കുറിച്ചും പഴയ കത്തുകളിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലൊ…. ഇന്ത്യയിലൊരു മഹത്തായ സംസ്ക്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആര്യൻമാരുടെ വരവിന് മുമ്പായിരുന്നു…. ആര്യൻമാർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ച കാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം നാഗരികത്വം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു…. ദ്രാവിഡരുടെ ഭാഷകൾ ആര്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളല്ല.”

ചരിത്ര പണ്ഡിതനായ കെ എം പണിക്കർ എഴുതുന്നു. “ആര്യൻമാർ സംസ്കാരത്തിൽ അധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇടയ ജാതിയായിരുന്നു. അവർക്ക് എതിർക്കേണ്ടി വന്ന ഹാരപ്പ നിവാസികളൊ നഗരവാസികളും സംസ്കാര സമ്പന്നരും ആയിരുന്നു. …എന്നാൽ ആര്യൻമാർ ബലശാലികളും അശ്വാരൂഡരുമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഹാരപ്പാ നിവാസികളെ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഡോ അയ്യപ്പൻ എഴുതുന്നു ” ഭാഷയുടേയും സംസ്കാരത്തിന്റേയും ഐക്യത്തിനാൽ പ്രാചീന ഇറാനിയരും ആര്യരും ഒരേ പ്രാചീന ജനതയുടെ ശാഖകൾ എന്നതിന് ശംശയമില്ല. ഇറാൻ എന്ന പദം തന്നെ ആര്യൻ എന്നതിന്റെ ഒരു സമാന പദമാണ്. ഇറാനിയൻ ഭാഷയുടെ പഴയ രൂപം കാണുന്നത് സൊരാഷ്ട്രരുടെ ഗ്രന്ഥമായ അവെസ്തയിൽ ആണ്. ആര്യൻമാർ കാസ്പിയൻ കടലിന് കിഴക്കുള്ള കെറോസ്മിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദഹായ് മാരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയ ചരിത്രം ഖനനത്തിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ദഹായ് നിവാസികളെ വിളിച്ചപേരിന്റെ ഓർമ കൊണ്ടാകാം ഇന്ത്യയിലെ ആദിമ നിവാസികൾക്ക് ദസ്വു എന്ന് ആര്യൻമാർ വിളിച്ചത്.

ബി കെ ഘോഷ് എഴുതുന്നു പേർഷ്യയിൽ നിന്നാണല്ലൊ അര്യൻമാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.

ഹിന്ദുമതം ഒരു ലഘു വീക്ഷണം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശ്രീദാനന്ദ സ്വാമി എഴുതുന്നു ഒന്നിലേറെ സുക്തങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രനും വരുണും ദസ്യുക്കളേയും ദാസൻമാരേയും തോൽപിച്ചു എന്ന പരാമർശം ഉണ്ട് ദസ്യു എന്ന പദത്തിന് ശത്രു എന്നർത്ഥം. ശത്രുക്കളായ ഇക്കൂട്ടരെ ആര്യൻമാർ ജയിച്ച് കീഴടക്കി.

ഹിന്ദുമതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വി. ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുതുന്നു. ” ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സംസ്കാരം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ആണ്. BC 2500 ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് വളരെയേറെ പുരോഗമിച്ചിരുന്നു. ആര്യൻമാരുടെ ആക്രമണമൊ വെള്ളപ്പൊക്കമൊ മൂലം ഈ സംസ്കാരം നശിച്ച് പോയി. സംസ്ക്രത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയൻമാരാണ് ആര്യൻമാർ. ഇവരുടെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഋഗ്വേദമാണ്. വേദങ്ങളിൽ കാണുന്ന മതം ബഹുദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഈ മതത്തിനും ഇവരുടെ ഐഹിത്യങ്ങൾക്കും ഇറാൻ ഗ്രീസ് റോം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാചീന ദേവന്മാരോടും ഐതിഹ്യങ്ങളോടും സാമ്യമുണ്ട്.

ആര്യൻമാർ എന്ന പൊതു പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ജന വിഭാഗത്തിൽ ഒരു കൂട്ടർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുകയും റോമിലേയും ഗ്രീസിലേയും സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും മറ്റൊരു കൂട്ടർ കിഴക്കോട്ട് പോകുകയും സൈന്ധവസംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിച്ച് സ്വന്തം വൈദിക സംസ്കാരം പടുത്തുയർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. (അല്ലാതെ അവർ പറയുന്നത് പോലെ ഗ്രീസിൽ നിന്നും റോമിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഭാരതത്തിൽ വന്ന് ഭാരതീയ സംസ്കാരം പഠിച്ച ശേഷം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നില്ല. അത് യുക്തിക്ക് പോലും നിരക്കുന്നതല്ല.)

ആര്യ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രം ലോകം അംഗികരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. മനുഷ്യൻ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള കുടിയേറ്റം ഇന്നും ഇന്നലയും തുടങ്ങിയതല്ല. ആര്യൻ കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞതൊന്നും ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാരല്ലന്നു കൂടി ഓർപ്പിക്കട്ടെ

നമ്മുടെ ഭാരതം നമ്മുടെ സംസ്കാരം
ഭാഗം 3

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള ആര്യൻ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ തെളിവുകൾ നിരത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ചില ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നറിയിച്ചു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചുരുക്കം ചില ചരിത്രകാരൻമാരൊ വ്യക്തിത്വങ്ങളൊ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ശരി. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഹിന്ദുവിന്റെ ശത്രുക്കൾ ആണ്. തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി പറയാത്തവരെല്ലാം ശരിയല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ എത്ര മോശവും ബാലിശവുമാണ്. ഉന്നതമായ സംസ്ക്കാരവും ഉദാത്തമായ മൂല്യങ്ങളും ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഇന്ത്യയിലെ ആര്യൻ കുടിയേറ്റത്തെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് അതിന് ഉപോത്ബലകമായ തെളിവുകൾ നിരത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത്ര വ്യത്യസ്തമായ ജനത ഭാരതത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല.

അനുകുലമായ ചില തെളിവുകൾ കൂടി നൽകട്ടെ.
1. ആര്യ ഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തിന് ഇറാനിയൻ ഗ്രീക്ക് ജർമ്മൻ… ഭാഷകളുമായുള്ള വ്യാകരണപരവും ശൈലീ പരവുമായ സാമ്യം.
2. ഭാരതത്തിലെ ആദ്യമ നാഗരികളിൽ ഒന്നായ ഹാരപ്പ സിദ്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിലെ മത വിശ്വാസത്തിന് ആര്യ മത വിശ്വാസവുമായി സാമ്യമില്ലാത്തത്.
3. DNA പരമായി ആര്യൻമാരുടെ പിൻഗാമികളെന്ന് കരുതുന്ന ഭാരത നിവാസികൾക്ക് ഇറാനിയൻ യൂറോപ്യൻ ജനതക്കുള്ള സാമ്യം.
4. സ്വരാഷ്ട്ര മത ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഋഗ് വേദവുമായുള്ള സാമ്യം .
5. പുരാതന കാലത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്നു കുടിയേറ്റം.
6. ഭാരതീയ ജനതയുടെ ജനിതകപരമായ വ്യത്യാസം ( വിഭിന്ന ജനതകളുടെ സങ്കരമാണ് ഭാരതീയ ജനത. കുടിയേറ്റങ്ങൾ നടന്നീട്ടില്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ഉത്തര പൂർവ്വ പശ്ചിമ ഭാരതീയർ തമ്മിൽ ഇത്ര വ്യത്യാസം എങ്ങനെ വന്നു)

ഇറാനും ഇറാഖും ഒക്കെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് ആര്യൻമാർ ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ എന്നൊരു വാദവും ചിലർ ഉന്നയിച്ച് കണ്ടു. അവർ പറയുന്ന BC 8000ത്തിൽ സുശക്തമായ ഒരു രാജഭരണം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിസഹമല്ല. BC 2500 ലൊ 2000 ത്തിലെ പോലും ഇങ്ങ് കന്യാകുമാരി മുതൽ ഇറാൻ വരെയുള്ള വിസ്തൃതമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശം ഒരു രാജ്യമായി ഭരിക്കുക അസാധ്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ കീഴും നിൽക്കാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നൊമാഡ്സ് / ജിപ്സികൾ അഥവ ഇടയജാതി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു.

പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ മതം വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വിശദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഒരാൾക്ക് എന്തും വിശ്വസിക്കാം മറ്റൊരാളുടെ യുക്തിക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ല വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ടെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുവാൻ.

അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന ബാലഗംഗാധര തിലകിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആര്യൻമാർ ദ്രുവ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കുടിയേറിയവരാണ്. (ആര്യ കുടിയേറ്റം അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലൊ) അംബേദ്കർ ആര്യ കുടിയേറ്റത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറയുകയുണ്ടായി ശരിയാണത് ചാതുർവർണ്യവ്യവസ്ഥതിയിലേക്കുള്ള ഭാരതീയരുടെ പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ആണുള്ളത്. (ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം വിശദമായി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്.) എന്നാൽ ഭാരതീയർ ദ്രാവിഡർ, ആര്യർ, മംഗോളിയർ, സൈത്യർ എന്നിവരുടെ സങ്കരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് പറയട്ടെ ഇന്ത്യ നന്നാവണമെങ്കിൽ ഹിന്ദുമതം നശിക്കണമെന്നും. ഹിന്ദു മതം ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസിസത്തേക്കാൾ ഭീകരമാണെന്നും അംബേദ്ക്കർ പറഞ്ഞത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടൊ എന്നറിയില്ല.

ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള വിവിധ ജനതയുടെ കുടിയേറ്റത്തെ എതിർക്കുന്നവർ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകട്ടെ. ഭാരതത്തിൽ ഒരു ജന വിഭാഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? അവർ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്നവരൊ ഇവിടെ സ്വയംഭൂവായവരോ? മൂന്ന് വശവും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റെപ്പെട്ട ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടന്ന് വരണമെങ്കിൽ അത് ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ നിന്നും വന്ന് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ താമസമുറപ്പിച്ച ഭാരതീയരും ഇപ്പോൾ ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഭാരതീയരും തമ്മിൽ നിറത്തിൽ സംസ്കാരത്തിൽ ആരാധനാ രീതികളിൽ ഭാഷയിൽ ഇത്ര വ്യത്യാസം എങ്ങനെ വന്നു? ഒരേ വംശം തന്നെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരേ മതം തന്നെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും വൈജാത്യങ്ങൾ വരുമായിരുന്നുവൊ? ഭാരതത്തിലെ പൂർവ്വ ദിക്കിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മംഗോളിയരുമായുള്ള സാമ്യം അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുന്നു? ഒരിക്കലെങ്കിലും അവരെ കണ്ടീടുള്ളവർക്ക് ഇതര ഭാരതീയരും അവരും ഒര് വംശമായിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? ഗോത്ര സംസ്കാരം ഇന്നും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന അവരും മറ്റ് അനേക ഗോത്ര വർഗങ്ങളും വേദിക സംസ്കാരവുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലന്ന് പറയുന്നില്ലെ?

അപ്പോൾ ഭാരതീയ ജനത തന്നെ സ്വയം വിളിച്ച് പറയുന്നു കടന്ന് വരവുകളെ കുറിച്ച്. കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കും.

ഭാരതീയർ എല്ലാവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്ന് വന്ന അധിനിവേശക്കാർ ഭാരതത്തെ തകർത്തു എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. അത് തികച്ചും ശരിയാണ്. ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് യുക്തിസഹമായി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. അധിനിവേശങ്ങൾ എല്ലാക്കാലത്തും വലിയ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടപ്പം ചില നേട്ടങ്ങളും. ഭാഷയും കലയും സംസ്കാരവും വികസിക്കുന്നു എന്നതാണ് നേട്ടം. മുഗളരും (മുസ്ലീങ്ങൾ ) പശ്ചാത്യരും (ക്രിസ്ത്യാനികൾ ) ആണ് ഭാരതത്തെ തകർത്തതെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. മുഗളരുടെ ആഗമനം മൂലം ഇസ്ലാം മതത്തിന് വലിയ സ്വാധീനം ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായി അനന്തര ഫലമായി ഭാരതം മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ സുശക്തമായ ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടായതും കലയും ഭാഷയും പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും നല്ല റോഡുകൾ ഉണ്ടായതും ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയതും നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പശ്ചാത്യ അധിനിവേശം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടത് വലിയൊരു കോട്ടമാണ്. എന്നാൽ ഏകീക്രത നിയമ സംവീധാനമുണ്ടായതും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്ന ഭാരതം ശക്തമായ രാജ്യമായി തീർന്നതും റെയിൽവെ സംവിധാനം കടന്ന് വന്നതും പല അനാചാരങ്ങളും അവസാനിച്ചതും പല ഭാഷകൾക്കും ലിപിയും വ്യാകരണവും ഉണ്ടായതും നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. (മുഗളരുടേയും പശ്ചാത്യരുടേയും അധിനിവേശങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും മറ്റൊരവസരത്തിൽ വിശദമായി ചിന്തിക്കാം)

എന്നാൽ ഭാരതത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കുവാനും പൊറുക്കുവാനും കഴിയാത്ത ഒരു അധിനിവേശത്തെ നമ്മൾക്കെങ്ങനെയാണ് തമസ്കരിക്കാൻ കഴിയുക. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പൗരാണികവും വികസിതവുമായ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഭാരത സംസ്കാരം. (അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അടുത്ത ഭാഗത്ത് എഴുതുന്നതാണ്) ഭാരതത്തിലെ മനുഷ്യർ എല്ലാവരും ഉച്ഛ നീചത്വങ്ങളില്ലാതെ സാഹോദര്യത്തോടെ വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സംസ്ക്കാരത്തെ മുച്ചൂടും നശിപ്പിച്ച് ഭാരതീയരെ വിഭജിച്ച് തൊട്ടുകൂടാത്തവരും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരുമാക്കി ജാതി വ്യവസ്ഥതികളുടെ തടവറക്കകത്തടച്ച ആര്യ മത അധിനിവേശത്തോളം വരികയില്ല മറ്റൊരു അധിനിവേശവും. മുഗളരുടെ അധിനിവേശം കൊണ്ടുണ്ടായ അപചയത്തെ നാം മറികടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മെ കൊള്ളയടിച്ച ബിലാത്തികൾ ഷയിക്കുകയും നാം വളരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പരസ്പരമുള്ള വൈവാഹിത ബന്ധം വിലക്കി ഒന്നിച്ചാഹാരം കഴിക്കാനൊ കിണറിലെ വെള്ളം പോലും പങ്കിടാൻ കഴിയാതെ ഇന്ത്യയെ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ച ആ അധിനിവേശം ഇന്നും ഒരു ശാപമായി ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും മുതുകത്തിരിക്കുന്നു. ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ വർഷങ്ങൾ താമസിച്ച എനിക്കറിയാം ആ അധിനിവേശത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്ത് മാത്രമുണ്ടെന്ന്. എന്നാൽ ആ ആര്യ വേദ സംസ്കാരം ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അപചയത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ എന്ത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകത്തത്. നല്ലത് ആര് ചെയ്താലും അത് നല്ലതെന്നും മോശമായത് ആര് ചെയ്താലും അത് മോശമെന്നും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലെ മാന്യത?

ഇനി ആര്യ കുടിയേറ്റം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഭാരതീയരെ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയ വനും കുറഞ്ഞവനുമായി വിഭജിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാരാണ് അധികാരം നൽകിയത്?

ഈ ആര്യവേദ സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയ ജാതി വ്യവസ്ഥതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭാരതീയർക്ക് എന്നെങ്കിലും ഒരു മോചനം ഉണ്ടാകുമൊ? ഒരു ഭാരതീയൻ എന്ന നിലയിൽ ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിലും സംസ്കൃതിയിലും ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഈ ദുഷിച്ച ജാതി സബ്രദായത്തെ ഞങ്ങൾ ഭാരതീയർ എതിർക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ഭാരതം നമ്മുടെ സംസ്കാരം
ഭാഗം 4

ചില ദിവസങ്ങളായി ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ച് വരികയായിരുന്നുവല്ലൊ. ഇന്നലെ എഴുതിയ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മറുപടിയും ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ചില പഠിതാക്കളുടെ താത്പര്യപ്രകാരവും ഭാരതത്തിന്റെ ഭൂമി ശാത്രപരമായ പ്രത്യേകതകകൾ കൂടി മനസിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

(ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ (17-04-2018) സിന്ദു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ നാശത്തിന്റെ കാരണം കടുത്ത വരൾച്ചയാണെന്ന് ഖൊരക്പൂർ IIT യുടെ ഒരു പoന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരൻമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നതുവരേയും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം)

ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിന്റേയും ചരിത്ര ഗതിയെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂമി ശാസ്ത്രം. ഇന്ത്യക്ക് വലിപ്പം കൊണ്ട് ഏഴാം സ്ഥാനവും ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവുമാണുള്ളത്. പർവ്വതവും സമുദ്രവും ഭാരതത്തെ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഭൂഖണ്ഡത്തെ മൂന്നായി തിരിക്കാവുന്നതാണ്.
1. ഹിമാലയ പർവ്വതം ഉൾപ്പെട്ട പർവ്വത മേഖല
2. സിന്ധുഗംഗാ സമതലം
3. ദക്ഷിണ ഉപദ്വീപ് അഥവാ അർദ്ധ ദ്വീപ്

പർവ്വതങ്ങൾ
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ട്. ഹിമാലയ പർവ്വതം ഒരു കോട്ട കണക്കെ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി എല്ലാ കാലത്തും സംരക്ഷിച്ചീട്ടുണ്ട്. അത് പോലെ കൈബർ, ബോളൻ മുതലായ ചുരങ്ങൾ വഴി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരവും സാധ്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സാമുഹൃഘടനയിലും സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ ഈ പർവ്വത നിരക്ക് കഴിഞ്ഞീട്ടുണ്ട്. ഉത്തര ഭാരതത്തിന്റെ കാലവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഹിമാലയത്തിന്റെ പങ്ക് വലുതാണ്.
വിന്ധ്യ പർവ്വതം ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കുകയും പല വൈദേശിക ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ പൂർവ്വ ഘട്ടങ്ങളും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ സമുദ്രതീരത്ത് വന്നിറങ്ങിയ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് ഒരു കാരണം പശ്ചിമഘട്ടമായിരുന്നു.

നദികൾ
ഇന്ത്യയിലെ നദികളെ നാലായി തരം തിരിക്കാം.
1. ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികൾ
2. ഡെക്കാൻ നദികൾ
3. തീരപ്രദേശ നദികൾ
4. ഉൾനാടൻ നദികൾ
നദികൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലും സാംസ്കാരിക വികാസത്തിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് നദീതടങ്ങളിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയെന്ന പേരും ഹിന്ദുവെന്ന പേരും സിന്ധു നദിയുടെ സംഭാവനയാണല്ലൊ. ഗംഗാനദിക്ക് ഭാരത ചരിത്രത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും അതുല്യമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. എറ്റവും അധികം ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്നത് ഗംഗാതടത്തിലാണ്. ഗോദാവരി യമുനാ ബ്രഹ്മപുത്ര മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ തപ്തി തുടങ്ങിയ നികൾക്കും ഭാരത ചരിത്രത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും വലിയ സ്ഥാനം തന്നെയാണുള്ളത്.

കാലാവസ്ഥ
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥക്ക് അവിടത്ത%8