ബൈബിളിലെ പേരുകൾ

 787 total views

*അക്വിലാവ്

*അഗ്രിപ്പാവ്

*അദോനീയാവ്

*അന്ത്രയോസ്

*അനന്യാസ്

*അപ്പല്ലോസ്

*അബഗ്ദ്ധ

*അബ്ദ

*അബ്ദി

*അബ്ദിയേൽ

*അബ്ദേർ

*അബ്ദേൽ

*അബ്ദോൻ

*അബ്യാഥാർ

*അബ്രഹാം

*അബ്ശാലോം

*അബീഅൽബോൻ

*അബീദാ

*അബീദാൻ

*അബീനാദാബ്

*അബീമേലെക്ക്

*അബീയാവ്

*അബീയാസാഫ്

*അബീയേൽ

*അബീയേസെർ

*അബീരാം

*അബേദ്നെഗോ

*അമ്നോൻ

*അമ്രാം

*അർക്കിപ്പോസ്

*അരിസ്തർഹൊസ്

*അസർയാവ്

*അഹരോൻ

*അഹശ്വോരോശ്

*അഹീഥോഫെൽ

*അഹീമാസ്

*അഹീമേലെക്ക്

*അഹീയാവ്

*ആഖാൻ

*ആദാം

*ആമോസ്

*ആശേർ

*ആസാ

*ആസാഫ്

*ആഹാബ്

*ഇയ്യോബ്

*ഈഖാബോദ്

*എപ്പഫ്രാദിത്തോസ്

*എപ്പഫ്രാസ്

*എഫ്രയീം

*എൽക്കാനാ

*എലീമെലേക്ക്

*എലീശാ

*എലെയാസർ

*എസ്രാ

*ഏദെൻ

*ഏദോം

*ഏലിയാവ്

*ഏലീ

*ഒനെസിമോസ്

*ഓബദ്യാവ്

*കനാൻ

*കയ്യാഫാവ്

*കയീൻ

*കർമ്മി

*ക്ളമൻത്

*ക്ളെയോപ്പാവ്

*കൂശ്

*കാലേബ്

*കിൽയോൻ

*കെഹാത്ത്

*കേഫാ

*കൊർൻനൽയോസ്

*കോരഹ്

*കോരേശ്

*ഗമാലീയേൽ

*ഗാദ്

*ഗായോസ്

*ഗിദെയോൻ

*ഗേഹസി

*ഗോൽയാത്ത്

*തിമൊഥെയോസ്

*തീത്തോസ്

*തെയോഫിലൊസ്

*തോമാസ്

*ദാൻ

*ദാനിയേൽ

*ദാവീദ്

*ദിദിമോസ്

*ദിയൊത്രെഫേസ്

*ദെമെത്രിയോസ്

*ദേമാസ്

*നഥനെയേൽ

*നഫ്ത്താലി

*നഹൂം

*നാഥാൻ

*നിക്കോദേമോസ്

*നെഹെമ്യാവ്

*നോഹ

*പത്രൊസ്

*പീലാത്തോസ്

*പൌലൊസ്

*ഫറവോൻ

*ഫിലിപ്പോസ്

*ഫിലേമോൻ

*ഫെസ്തൊസ്

*ഫേലിക്സ്

*ബർത്തിമായി

*ബർന്നാബാസ്

*ബർസില്ലായി

*ബറബ്ബാസ്

*ബാനി

*ബാരൂക്ക്

*ബാരാക്ക്

*ബാലാക്ക്

*ബിൽദാദ്

*ബിലെയാം

*ബെൻയാമീൻ

*ബെനോനി

*ബെരഖ്യാവ്

* ബെർ-യോനാ

*ബെസലേൽ

*ബേത്ലേഹേം

*ബേൽത്ത് ശസ്സർ

*ബേൽശസ്സർ

*ബോവാസ്

*മത്തായി

*മനശ്ശെ

*മലാഖി

*മാനോഹ

*മീഖാ

*മെഥൂശലെഹ്

*മെരാരി

*മെൽക്കിസേദേക്

*മോർദ്ദേഖായി

*മോശെ

*യൂദാ

*യഹോശാഫാത്ത്

*യാക്കോബ്

*യാസോൻ

*യിത്രോ

*യിഫ്താഹ്

*യിരെമ്യാവ്

*യിശ്മായേൽ

*യിശ്ശായി

*യിസ്രായേൽ

*യിസ്സാഖാർ

*യിസ്ഹാക്ക്

*യെഫുന്ന

*യെശയ്യാവ്

*യെഹസ്ക്കേൽ

*യെഹോയാദാ

*യേശു

*യേഹു

*യോനാ

*യോവേൽ

*യോശുവ

*യോസേഫ്

*യോഹന്നാൻ

*രൂഫോസ്

*രൂബേൻ

*ലൂക്കോസ്

*ലാബാൻ

*ലാസർ

*ലേവി

*ലോത്ത്

*ശമുവേൽ

*ശലോമോൻ

*ശിംശോൻ

*ശീമോൻ

*ശീലാസ്

*ശേത്ത്

*ശൌൽ

*സക്കായി

*സ്തേഫാനോസ്

*സാദോക്ക്

*സെഖർയാവ്

*ഹഗ്ഗായി

*ഹബക്കൂക്ക്

*ഹൂർ

*ഹാം

*ഹാനോക്ക്

*ഹാബേൽ

*ഹാമാൻ

*ഹോശേയ