ബൈബിളിലെ വ്യക്ഷങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ

 1,626 total views

അകിൽ 
അത്തി
അരിഞ്ഞിൽ
അലരി
അലരിവൃക്ഷം
അശോകം
ആൽ
ആവണക്ക്
ഈത്തപ്പന
ഒലിവ് വൃക്ഷം
കന്തുരുക്കവ്യക്ഷം
കയ്പ്പ് ചീര
കരിമരം
കരുവേലകം
കള
കാഞ്ഞിരം
കാട്ടത്തി
കാരമുള്ള്
കുന്തുരുക്കം
കൊഴുന്ത്
കോതമ്പ്
ഖദിരമരം
ഗുൽഗുലു
ഗോഫര്‍മരം
ഗോഫർ
ചതകുപ്പ്
ചന്ദനം
ചന്ദനമരം
ചൂരച്ചെടി
തേക്ക്
ദൂദായിപ്പഴം
ദേവദാരു
നഞ്ച്
നീർമരുത്
പച്ചവൃക്ഷം
പന
പയറ്
പയിൻ മരം
പിചുലവ്യക്ഷം
പുന്ന വ്യക്ഷം
പുല്ല്
ബദാംവൃക്ഷം
ബാഖാ വ്യക്ഷം
ബോടവ്യക്ഷം
മത്തങ്ങ
മയിലാഞ്ചി
മുന്തിരി
മൂര്
ലവംഗം
വയമ്പ്
വഴന
വാളവര
സന്നിനായകം
സരളമരം
സുഗന്ധലവംഗം
സ്വച്ഛജടമാംസി